نمایشگاه ها

شرکت در نمایشگاه به عنوان بسته ی باهدف معرفی کالا و محصولات جدید،ایجاد فرصت تعامل با تولید کنندگان، متخصصین،ایجاد فرصت مذاکرات و عقد قراردادهای کاری و … همواره مورد توجه شرکت بازرگانی قائم بوده است.

بدین منظور این شرکت از سال 1395 باحضور مستمر در نمایشگاه های بین المللی داخلی و خارجی یراق الات این فرصت را بدست اورده است تا محصولات و خدمات خودرا به بهترین شکل در دسترس مخاطبان قرار دهد.

قطعا شرکت در این نمایشگاه ها موقعیت بسیار مناسبی برای تمامی کسب و کارها می باشد که بتوانند خود را با با رقیبان محک زده و جایگاه خود را در بازار تثبیت کنند.

1) نمایشگاه بین المللی یراق الات سال 1395-1396-1397-1398

2) نمایشگاه دائمی یراق الات 1399-1400

3) نمایشگاه بین المللی صنعت و ساختمان مرداد ماه 1401

4) نمایشگاه بین المللی مدکس بهمن ماه 1401

5) همچنین نمایشگاه های بین المللی دمشق-سوریه2021

6) نمایشگاه دائمی عمان

7) نمایشگاه دائمی عراق

نمایشگاه ها

شرکت در نمایشگاه به عنوان بسته ی باهدف معرفی کالا و محصولات جدید،ایجاد فرصت تعامل با تولید کنندگان، متخصصین،ایجاد فرصت مذاکرات و عقد قراردادهای کاری و … همواره مورد توجه شرکت بازرگانی قائم بوده است.

بدین منظور این شرکت از سال 1395 باحضور مستمر در نمایشگاه های بین المللی داخلی و خارجی یراق الات این فرصت را بدست اورده است تا محصولات و خدمات خودرا به بهترین شکل در دسترس مخاطبان قرار دهد.

قطعا شرکت در این نمایشگاه ها موقعیت بسیار مناسبی برای تمامی کسب و کارها می باشد که بتوانند خود را با با رقیبان محک زده و جایگاه خود را در بازار تثبیت کنند.

1) نمایشگاه بین المللی یراق الات سال 1395-1396-1397-1398
2) نمایشگاه دائمی یراق الات 1399-1400
3) نمایشگاه بین المللی صنعت و ساختمان مرداد ماه 1401
4) نمایشگاه بین المللی مدکس بهمن ماه 1401
5) همچنین نمایشگاه های بین المللی دمشق-سوریه2021
6) نمایشگاه دائمی عمان
7) نمایشگاه دائمی عراق