جاقاشق چنگالی پلاستیکی k-90

جای قاشق و چنگال به عنوان یک نظم دهنده‌ی کاربردی درکشوهای آشپزخانه مورد استفاده قرار می‌گیرد. جاقاشق چنگال‌های نایس با متریال پلاستیک و چوب درسایزهای متنوع طراحی و باسه سال ضمانت عرضه می‌گردد.

جا قاشق چنگالی چوبی w-90

جای قاشق و چنگال به عنوان یک نظم دهنده‌ی کاربردی درکشوهای آشپزخانه مورد استفاده قرار می‌گیرد. جاقاشق چنگال‌های نایس با متریال پلاستیک و چوب درسایزهای متنوع طراحی و باسه سال ضمانت عرضه می‌گردد.

آبچکان استیل DH21

ازآبچکان‌ها برای خشک کردن ظروف پس ازشتشوی آنها استفاده می‌شود. این وسیله یکی از پرکاربردترین محصولات مورد استفاده درآشپزخانه می‌باشد. آبچکان‌های نایس درسایزهای استاندارد با متریال آهن و استیل تولید و عرضه می‌گردد.

آبچکان آبکاری DH20

ازآبچکان‌ها برای خشک کردن ظروف پس ازشتشوی آنها استفاده می‌شود. این وسیله یکی از پرکاربردترین محصولات مورد استفاده درآشپزخانه می‌باشد. آبچکان‌های نایس درسایزهای استاندارد با متریال آهن و استیل تولید و عرضه می‌گردد.