آبچکان استیل DH21

ازآبچکان‌ها برای خشک کردن ظروف پس ازشتشوی آنها استفاده می‌شود. این وسیله یکی از پرکاربردترین محصولات مورد استفاده درآشپزخانه می‌باشد. آبچکان‌های نایس درسایزهای استاندارد با متریال آهن و استیل تولید و عرضه می‌گردد.

آبچکان آبکاری DH20

ازآبچکان‌ها برای خشک کردن ظروف پس ازشتشوی آنها استفاده می‌شود. این وسیله یکی از پرکاربردترین محصولات مورد استفاده درآشپزخانه می‌باشد. آبچکان‌های نایس درسایزهای استاندارد با متریال آهن و استیل تولید و عرضه می‌گردد.