جاکابلی N60-N80

اتصالات فلزی نایس شامل انواع زیرسری فلزی و پایه سقفی و بست‌های آتاژور و همچنین جا کابلی می‌باشد. این محصولات در مدل‌های مختلف و سایزهای متنوع در رنگ بندی کامل تولید و توزیع می‌گردد. رنگ بندی محصول:

بست سقفی گرد تنظیمی FO25T

اتصالات فلزی نایس شامل انواع زیرسری فلزی و پایه سقفی و بست‌های آتاژور و همچنین جا کابلی می‌باشد. این محصولات در مدل‌های مختلف و سایزهای متنوع در رنگ بندی کامل تولید و توزیع می‌گردد. رنگ بندی محصول:

زیر سری رزوه ای N520

اتصالات فلزی نایس شامل انواع زیرسری فلزی و پایه سقفی و بست‌های آتاژور و همچنین جا کابلی می‌باشد. این محصولات در مدل‌های مختلف و سایزهای متنوع در رنگ بندی کامل تولید و توزیع می‌گردد. رنگ بندی محصول:

بست آتاژور فکی N50

اتصالات فلزی نایس شامل انواع زیرسری فلزی و پایه سقفی و بست‌های آتاژور و همچنین جا کابلی می‌باشد. این محصولات در مدل‌های مختلف و سایزهای متنوع در رنگ بندی کامل تولید و توزیع می‌گردد. رنگ بندی محصول:

بست آتاژور لبه دار GH16-GH10

اتصالات فلزی نایس شامل انواع زیرسری فلزی و پایه سقفی و بست‌های آتاژور و همچنین جا کابلی می‌باشد. این محصولات در مدل‌های مختلف و سایزهای متنوع در رنگ بندی کامل تولید و توزیع می‌گردد. رنگ بندی محصول:

بست سقفی گرد ثابت FO25-FC25

اتصالات فلزی نایس شامل انواع زیرسری فلزی و پایه سقفی و بست‌های آتاژور و همچنین جا کابلی می‌باشد. این محصولات در مدل‌های مختلف و سایزهای متنوع در رنگ بندی کامل تولید و توزیع می‌گردد. رنگ بندی محصول:

بست سقفی بیضی تنظیمی FO25B

اتصالات فلزی نایس شامل انواع زیرسری فلزی و پایه سقفی و بست‌های آتاژور و همچنین جا کابلی می‌باشد. این محصولات در مدل‌های مختلف و سایزهای متنوع در رنگ بندی کامل تولید و توزیع می‌گردد. رنگ بندی محصول:

بست دیواری ثابت F16-40

اتصالات فلزی نایس شامل انواع زیرسری فلزی و پایه سقفی و بست‌های آتاژور و همچنین جا کابلی می‌باشد. این محصولات در مدل‌های مختلف و سایزهای متنوع در رنگ بندی کامل تولید و توزیع می‌گردد. رنگ بندی محصول:

زیر سری نیمگرد F25N

اتصالات فلزی نایس شامل انواع زیرسری فلزی و پایه سقفی و بست‌های آتاژور و همچنین جا کابلی می‌باشد. این محصولات در مدل‌های مختلف و سایزهای متنوع در رنگ بندی کامل تولید و توزیع می‌گردد. رنگ بندی محصول:

زیر سری بیضی F16-40

اتصالات فلزی نایس شامل انواع زیرسری فلزی و پایه سقفی و بست‌های آتاژور و همچنین جا کابلی می‌باشد. این محصولات در مدل‌های مختلف و سایزهای متنوع در رنگ بندی کامل تولید و توزیع می‌گردد. رنگ بندی محصول: