جاقاشق چنگالی پلاستیکی k-90

جای قاشق و چنگال به عنوان یک نظم دهنده‌ی کاربردی درکشوهای آشپزخانه مورد استفاده قرار می‌گیرد. جاقاشق چنگال‌های نایس با متریال پلاستیک و چوب درسایزهای متنوع طراحی و باسه سال ضمانت عرضه می‌گردد.

جا قاشق چنگالی چوبی w-90

جای قاشق و چنگال به عنوان یک نظم دهنده‌ی کاربردی درکشوهای آشپزخانه مورد استفاده قرار می‌گیرد. جاقاشق چنگال‌های نایس با متریال پلاستیک و چوب درسایزهای متنوع طراحی و باسه سال ضمانت عرضه می‌گردد.