لوله آهنی سفید

از لوله‌ها معمولا برای داخل کمدها استفاده می‌شوند این لوله ها با متریال آهن، آلومینیوم و استیل در بازار موجود می‌باشند. لوله‌های نایس در قطرهای 10 میلی متر تا 50 میلی متر در سایزهای 2 متری و 3 متری و… به بازار ارائه می‌گردد. لوله‌های گرد و بیضی آلومینومی به علت مقاوم بودن در برابر […]

لوله آهنی طوسی

از لوله‌ها معمولا برای داخل کمدها استفاده می‌شوند این لوله ها با متریال آهن، آلومینیوم و استیل در بازار موجود می‌باشند. لوله‌های نایس در قطرهای 10 میلی متر تا 50 میلی متر در سایزهای 2 متری و 3 متری و… به بازار ارائه می‌گردد. لوله‌های گرد و بیضی آلومینومی به علت مقاوم بودن در برابر […]

لوله آهنی آبکاری

از لوله‌ها معمولا برای داخل کمدها استفاده می‌شوند این لوله ها با متریال آهن، آلومینیوم و استیل در بازار موجود می‌باشند. لوله‌های نایس در قطرهای 10 میلی متر تا 50 میلی متر در سایزهای 2 متری و 3 متری و… به بازار ارائه می‌گردد. لوله‌های گرد و بیضی آلومینومی به علت مقاوم بودن در برابر […]

لوله آهنی آبکاری طلایی

از لوله‌ها معمولا برای داخل کمدها استفاده می‌شوند این لوله ها با متریال آهن، آلومینیوم و استیل در بازار موجود می‌باشند. لوله‌های نایس در قطرهای 10 میلی متر تا 50 میلی متر در سایزهای 2 متری و 3 متری و… به بازار ارائه می‌گردد. لوله‌های گرد و بیضی آلومینومی به علت مقاوم بودن در برابر […]

لوله استیل

از لوله‌ها معمولا برای داخل کمدها استفاده می‌شوند این لوله ها با متریال آهن، آلومینیوم و استیل در بازار موجود می‌باشند. لوله‌های نایس در قطرهای 10 میلی متر تا 50 میلی متر در سایزهای 2 متری و 3 متری و… به بازار ارائه می‌گردد. لوله‌های گرد و بیضی آلومینومی به علت مقاوم بودن در برابر […]

لوله آهنی LC25B

از لوله‌ها معمولا برای داخل کمدها استفاده می‌شوند این لوله ها با متریال آهن، آلومینیوم و استیل در بازار موجود می‌باشند. لوله‌های نایس در قطرهای 10 میلی متر تا 50 میلی متر در سایزهای 2 متری و 3 متری و… به بازار ارائه می‌گردد. لوله‌های گرد و بیضی آلومینومی به علت مقاوم بودن در برابر […]

لوله استیل LC25

از لوله‌ها معمولا برای داخل کمدها استفاده می‌شوند این لوله ها با متریال آهن، آلومینیوم و استیل در بازار موجود می‌باشند. لوله‌های نایس در قطرهای 10 میلی متر تا 50 میلی متر در سایزهای 2 متری و 3 متری و… به بازار ارائه می‌گردد. لوله‌های گرد و بیضی آلومینومی به علت مقاوم بودن در برابر […]

لوله گرد آلومینیومی شیاردار L2

از لوله‌ها معمولا برای داخل کمدها استفاده می‌شوند این لوله ها با متریال آهن، آلومینیوم و استیل در بازار موجود می‌باشند. لوله‌های نایس در قطرهای 10 میلی متر تا 50 میلی متر در سایزهای 2 متری و 3 متری و… به بازار ارائه می‌گردد. لوله‌های گرد و بیضی آلومینومی به علت مقاوم بودن در برابر […]